Управление на активи

Дълготрайните активи са инвестираните средства на предприятието, които участват в текущата му производствена дейност за по-дълъг период от време и пренасят на части своята стойност върху стойността на произведените продукти. В процеса на използване дълготрайните активи се амортизират, като стойността им се пренася в стойността на произвеждания продукт.

Модул Дълготрайни активи в ERP SioBI управлява материалните, нематериалните, финансовите, нетекущи активи и инвентар на предприятието и движението им от едно място. Обхваща пълна информация за състоянието на актива, САП, ДАП и потребителски амнортизационни планове, история на инвентаризации, етикиране с баркод/QR code, ремонсти и много справки и анализи.

Решения
Продажби и маркетинг
Производство
Управление на склад