Счетоводно обслужване

image

Аутсорсинга в сферата на счетоводните услуги е атрактивна опция за множество компании, тъй като позволява да оптимизират разходите и да разделят риска и отговорностите. Успешният бизнес се базира и на добър софтуер, в които мениджмънта и счетоводния отдел да управляват качествено вложените инвестиции. Подбора на добър ERP софтуер е труден, цената за лиценз е доста висока, а процеса при внедряването му и обучението на всички отдели изисква много време и ресурси. Всичко това ни провокира да създадем услугата "Счетоводно обслужване в готово ERP решение SioBI".

Счетоводно обслужване в ERP SioBI

Представете си, че съществува организация, която е съставена от специалисти, които са обучени на Вашия софтуер с дългогодишна практика, като счетоводители. Без необходимост от адаптация и обучение, те много бързо биха овладели политиките и структурата на Вашата компания и в периоди на нестабилност или бърз растеж можете да се възползвате от нейните услуги по договор. Ние разполагаме с такива специалисти и предоставяме счетоводно обслужване на дружества, които управляват или планират да управляват бизнеса си с ERP SioBI. Осигуряваме постоянен контакт с Вашия мениджърски екип, а резултата от нашата работа наблюдавате в реално време в SioBI. Спестявате много разходи от тези на редовия счетоводител, тъй като не заплащате възнаграждения, осигуровки, болнични, социални надбавки, офис консумативи, наеми и др., а само сумата по договор. Вие преценявате за какво време да ни наемете - краткосрочно или дългосрочно.

Нашият отдел е съставен от опитни счетоводители, работещи повече от 20 години на всички програмни продукти от платформата SIO. Знаем всички тънкости и нововъведения, имаме опит във внедряването му и използваме най-добрите практики. Работим онлайн и не ползваме хартия - всеки осчетоводен документ се записва в PDF формат към конкретинят запис. Ползваме облачни технологии /SaaS/ за базите данни, а контролът върху достъпа до информацията и архивирането са непрекъснати и автоматизирани.

В ERP SioBI успешно осъществяваме счетоводството на една или няколко организации в единна база данни. Класифицираме всеки разход в детайли, като го насочваме по контректни разходни центрове, проекти или поръчки. Подходът ни позволява бързо и точно остойностяване на всеки процес, който съпоставяме с реализираният приход и следим маржа на печалбата в детайли. Успешно анализираме оперативната печалба, като отчитаме нивата и обема на разходите, които й въздействат.

Абонаментното обслужване е на принципа на отдалечения счетоводен отдел с опиця Главен счетоводител. Част от услугите са - Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика на дружеството; Пълно оперативно счетоводство; Изготвяне и подаване на месечна справка-декларация по ДДС; VIES; INTRASTAT; Осчетоводяване на ведомости за заплати; Отчитане на материалните запаси; Обработка на инвентаризации; Заприхождаване и отписване на ДМА; Начисляване на амортизация; Обработка на банкови извлечения и пасивно онлайн банкиране; Изготвяне на отчети към НСИ, БНБ; Подаване на данъчни декларации НАП; Месечно и годишно счетоводно приключване; Изготвяне и подаване на ГДД.

Услугата се предлага изцяло според Вашите нужди. Тя може да обхваща пълно оперативно счетоводно обслужване или дейност/и по избор - Издаване на оферти, проформа фактури и фактури към клиенти, ВОД; Обрабонка на ДМА и начисление на амортизации; Въвеждане и осчетоводяване на документи за покупки, ВОП; Осчетоводяване и водене на поддотчетни лица и каса; Изготвяне на протоколи по ВОП, дневник покупки, продажби и проверка на ДДС; Отчитане на материалните записи - заскладяване, изписва и преместване, контрол на наличностите; Обработка на банкови извлечения; Пасивно онлайн банкиране; Осчетоводяване на възнаграждения; Изготвяне на текущи справки, отчети и моделиране на бизнес анализи за нуждите на ръководството на дружеството и др.